Kwaliteitsverslag CURA XL 2021

Voorwoord

Waarom schrijven we eigenlijk het kwaliteitsverslag? Omdat het moet? hmm. Dat kan het toch niet zijn. Het is natuurlijk wel iets dat we moeten doen vanuit het kwaliteitskader. hmm. Maar wat willen we er nu eigenlijk mee?

Dit waren mijn gedachten toen wij eind 2021 weer begonnen na te denken over de vorm en inhoud van het kwaliteitsverslag 2021. In de zorg zijn er door het jaar heen een aantal “verplichte” zaken die  aangeleverd of gecontroleerd moeten worden. Jaarverslagen in de zorg, de accountantcontrole voor de jaarverantwoordingen en de jaarrekening, de HKZ audit, om zo maar een paar voobeelden te noemen. En hier kwam een aantal jaar geleden het kwaliteitsverslag bij.

De grootste valkuil met dit soort zaken is dat we het middel gaan beschouwen als doel. Dat we het maken van het kwaliteitsverslag of het goed doorstaan van de HKZ audit gaan zien als een doel en daar onze prestatie aan gaan afmeten. “Zo dat is weer klaar”, ” dat is weer achter de rug”.
In plaats daarvan moeten we het gaan zien als vertrekpunt. Het middel inzetten om ergens te komen, met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar de focus te hebben op het continu willen verbeteren van hetgeen je aan het doen bent. Het zou niet uit moeten maken of iemand vandaag, morgen of over een jaar iemand komt “controleren”, het beeld moet altijd hetzelfde zijn; Er wordt gewerkt aan kwaliteit.

Betekent dit dan dat alles goed moet gaan? Dat er geen fouten gemaakt mogen worden?

Nee, het betekent dat je doorlopend aan het evalueren en het verbeteren bent en daarbij koestert wat goed gaat en niet wegloopt voor wat niet goed gaat. Dat je transparant durft te zijn. Dat je externen niet ziet als bedreigingen, maar mee laat denken over hoe het (nog) beter kan.

Dat is de organisatie die CURA XL wil en dat is de reden dat wij dit kwaliteitsverslag gemaakt hebben.

Martijn Fluiter
Directeur van CURA XL

Terugblik 2021

Waar zijn we trots op?

 • CURA XL wil graag een mensgerichte organisatie zijn. Hier hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt.
  Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door samen met medewerkers in verschillende werkgroepen na te denken  en te praten over zaken die anders kunnen binnen CURA XL;
 • CURA XL heeft een nieuwe HR adviseur aangenomen. Eén van de taken van de HR adviseur is om mee te zoeken naar nieuwe medewerkers voor op de woonlocaties en binnen de ambulante teams. Met haar hulp hopen we snel nieuwe vaste en flexmedewerkers aan te kunnen nemen zodat de cliënten weer meer vaste gezichten zien in de begeleiding die zij van ons krijgen. Hier zijn we al druk mee bezig geweest en gaan hier ook zeker mee verder;
 • CURA XL heeft samen met twee andere organisaties bijeenkomsten georganiseerd voor gedragswetenschappers van verschillende organisaties. De groep komt één keer in de zes weken bij elkaar om over verschillende dingen te praten. Ze praten dan over casuïstiek, over de ontwikkelingen in het werk en delen hun kennis met elkaar. Steeds meer organisaties willen aan deze gesprekken deelnemen;
 • In 2021 hebben we goed gekeken naar hoe aanmeldingen en intakes binnen CURA XL gaan. Omdat we vonden dat dit nog beter kon, hebben we hier een aantal dingen in veranderd. We zijn blij met de veranderingen en merken dat dit ook voor de medewerkers en voor nieuwe cliënten fijner werkt. 
 • Sinds 2021 kunnen cliënten meekijken in hun dossier. Dit kan door een programma wat Caren heet. Via Caren kan de cliënt de begeleidingsplannen en rapportages lezen en zo nog beter werken aan de doelen die hij/zij samen met de begeleiding heeft opgesteld. 
 • CURA XL heeft in 2021 de jaarlijkse HKZ audit glansrijk doorstaan. De HKZ is een keurmerk wat aangeeft dat je de zorg goed uitvoert en alle nodige documenten aanwezig zijn. Ieder jaar komen er mensen van de HKZ bij CURA XL op bezoek om te kijken of we alles nog op orde hebben, dit noemen we een audit. We zijn er trots op dat we in 2021 de HKZ audit weer goed door zijn gekomen.

   

Wat kan (nog) beter?

 • CURA XL werkt volgens het ‘wat werkt’ principe. Dat betekent dat we bij iedere cliënt kijken wat de cliënt nodig heeft in de zorg die we bieden en wat bij hem/haar past. In het Kwaliteitsverslag van 2020 had CURA XL als doel gesteld dat er in 2021 een beschrijving van het ‘wat werkt’ principe gemaakt zou zijn. Dit is helaas nog niet gelukt. In 2022 willen we dit alsnog gaan doen;
 • In alle teams worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn een soort vergaderingen waarbij de medewerkers elkaar vertellen wat ze lastig vinden in hun werk en elkaar hierin helpen. De medewerkers binnen het wonen hebben aangegeven dat ze deze vergaderingen niet alleen met hun eigen team willen houden maar ook met medewerkers uit andere teams. In 2022 wil het Expertisecentrum dit gaan organiseren;
 • CURA XL wilde in 2021 starten met het geven van workshops aan medewerkers. De workshops gaan over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het leveren van zorg. Dit is in 2021 helaas nog niet gelukt. In 2022 wil het Expertisecentrum dit daarom verder oppakken.

Inleiding

Dit is het vijfde Kwaliteitsverslag van CURA XL.

Na een bijzondere, uitdagende en soms moeilijke tijd hebben we allemaal onze draai wat meer gevonden. De coronacijfers en de coronamaatregelen nemen langzaam verder af en we wennen aan de nieuwe manier van leven en werken. Hybride werken is iets wat bij die nieuwe vorm hoort. Het werken aan de keukentafel voelt inmiddels al net zo gewoon, als het werken op kantoor vóór de pandemie. Het werken op kantoor voelt nu daarentegen soms juist nog wat onwennig. De medewerkers binnen het wonen en de ambulante hulpverlening hebben zich, net als in 2020, ook het afgelopen jaar weer vol ingezet om de begeleidingsmomenten (zo veel mogelijk) face to face te laten plaatsvinden. Dit vroeg op sommige momenten veel van de medewerkers. Er werd ook een flink beroep gedaan op de creativiteit van de medewerkers om face to face begeleidingsmomenten door te kunnen laten gaan zonder dat de veiligheid van de cliënt of medewerker hierbij in gevaar kwam. CURA XL is trots op alle medewerkers die onder de bijzondere omstandigheden van de pandemie de zorg hebben geleverd die de cliënten nodig hadden! 

De nieuwe manier van werken heeft ons ook andere inzichten gegeven. De bereikbaarheid van medewerkers is vergroot doordat er makkelijk en snel online contact gezocht kan worden, bij CURA XL doen we dat via Teams. Een collega even laten meekijken bij het schrijven van een document, een verandering op een locatie laten zien door het scherm te draaien of even een collega benaderen om ergens over mee te denken. Het is inmiddels de dagelijkse gang van zaken. Ook overleggen worden niet altijd fysiek bijgewoond. Vooraf stemmen medewerkers met elkaar af of de vergadering fysiek of via Teams gehouden zal worden, hierbij rekening houdend met tijd, reiskosten en efficiëntie. Dit vinden wij een mooie ontwikkeling.

We willen in dit Kwaliteitsverslag een beeld geven van wat we met elkaar bereikt hebben het afgelopen jaar. Welke creatieve ideeën en resultaten zijn ontwikkeld en uitgewerkt. Welke doelen we bereikt hebben. We willen een beeld geven van de zorg die we hebben kunnen leveren, de activiteiten die we hebben kunnen uitvoeren en de verbeteringen die we hebben kunnen doorvoeren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit jaar gekozen om het Kwaliteitsverslag in een andere vorm te presenteren . Voorgaande jaren hebben we gewerkt met een versie voor cliënten en een versie voor professional waarbij de cliëntenversie in de vorm van een filmpje was en de versie voor de professional in de vorm van een verslag. Dit jaar hebben we de cliëntenversie en de versie voor professionals gecombineerd in de vorm van een eigen webpagina waarop je gemakkelijk van het ene onderwerp naar het andere kunt gaan. Door op een pictogram te klikken opent de cliëntenversie van dat onderwerp. Wil je verder lezen? Dan klik je op de knop “lees meer” waarna de uitgebreide versie in beeld komt.

Het Kwaliteitsverslag is zo ingedeeld dat de gebruikelijke onderwerpen allemaal aan bod komen.

Wij wensen je veel leesplezier.


Klachten

Schermafbeelding 2022-05-28 185155

Hoe gaat CURA XL om met onvrede en klachten?

Het kan gebeuren dat cliënten iets als onjuist of onterecht ervaren. Dan is het belangrijk om het te laten weten.
CURA XL kan leren van ervaringen van cliënten. Vaak wordt onvrede of een klacht door de cliënt besproken met de begeleiding en samen opgelost. Soms lukt dat niet, dan kan de cliënt dit melden bij de klachtenfunctionaris. 

In 2021 zijn er 38 klachten binnengekomen bij de klachtenfunctionaris. Dit is een stuk meer dan in 2020, in dat jaar zijn er namelijk 20 klachten binnengekomen. 

Van de klachten die in 2021 zijn binnengekomen, zijn er 17 gemeld door cliënten en 7 vanuit een wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast zijn er 12 klachten binnengekomen vanuit externen. Dit zijn bijvoorbeeld buurtbewoners of andere bedrijven. Tot slot zijn er nog 2 klachten bij de klachtenfunctionaris binnengekomen vanuit opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld gemeentes of zorgkantoren.  

Omdat elke klacht anders is, wordt ook iedere klacht anders opgelost. Soms is een telefoontje tussen CURA XL en de cliënt voldoende om de klacht op te lossen. Soms is het nodig om samen te kijken wat er mis is gegaan en hoe het hersteld kan worden. Vaak helpt het om samen de klacht goed te bespreken. De klachtenfunctionaris kan bij een gesprek aanwezig zijn als neutrale gespreksleider.

Dit is wie wij zijn

Schermafbeelding 2021-12-20 123117

Missie

De missie van CURA XL is:

Het bieden van zorg- en dienstverlening die voor iedereen altijd toegankelijk is!

Daarmee willen we zeggen dat iedereen altijd welkom is bij CURA XL. We willen cliënten begeleiden zonder dat het uitmaakt welke problemen een cliënt heeft. We kijken goed samen met de cliënt welke zorg het beste bij de cliënt past en welke begeleiding hij/zij nodig heeft. 


Visie

De visie van CURA XL bestaat uit een aantal verschillende punten.

We willen goed naar de cliënt luisteren en hem/haar vragen stellen over wat hij/zij graag wil en nodig heeft in de begeleiding. We willen de beste zijn in de zorg die we de cliënt bieden.

We willen een lokale aanpak met landelijke ambities. Dat betekent dat we door het hele land cliënten willen begeleiden maar dat de cliënten wel zoveel mogelijk de zelfde begeleiders zien. Dit zijn vaak begeleiders die uit de buurt van de woonplaats van de cliënt komen. 

We willen goed samenwerken met andere organisaties. Door goed samen te werken kunnen we elkaar ook helpen. Soms heeft een cliënt andere zorg nodig dan wij kunnen bieden. Een andere organisatie kan die zorg dan misschien wel bieden. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat de cliënt de zorg krijgt die het beste bij hem/haar past en die nodig is.  We willen bij de andere organisaties bekend staan als een betrouwbare, creatieve, snel handelende en doelgerichte organisatie.

We willen dat medewerkers die bij CURA XL werken zich prettig en veilig voelen. We willen graag dat ze hun werk met plezier doen en dat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.

We willen graag dat CURA XL een organisatie is die een goede kwaliteit zorg biedt en ook naar creatieve oplossingen kan zoeken. 

We willen professioneel en flexibel zijn. We willen graag nieuwe dingen proberen en  snel op nieuwe ontwikkelingen in kunnen spelen. 

Incidenten

Incidenten zijn voor niemand leuk. Toch gebeuren ze. CURA XL wil er na een incident zijn voor de cliënten en de medewerkers. Dit doen we door goed te kijken naar wat er is gebeurd, door te bespreken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen en door nazorg te bieden als dat nodig is.  

In 2021 zijn er binnen CURA XL 172 incidenten geweest.
Hiervan hadden 92 incidenten te maken met agressie, er zijn 31 medicatie incidenten geweest, 3 ongevallen, 16 suïcide of automutilatie gerelateerde incidenten en 34 incidenten vielen onder het kopje ‘overig’.

De meeste incidenten zijn gebeurd bij cliënten die een Wmo indicatie hebben. Dit is niet zo raar omdat dit ook de grootste groep is die zorg van CURA XL krijgt. Er zijn 72 incidenten geweest waar Wmo cliënten bij betrokken waren. Onder Wlz cliënten zijn 38 incidenten geweest in 2021. 

CURA XL probeert altijd om incidenten te voorkomen. Wanneer een incident toch gebeurd, willen we hiervan leren. Dit doen we met elkaar. Bij ieder incident kijken we samen met de medewerkers en met de cliënten hoe we anders met een situatie om kunnen gaan om ervoor te zorgen dat we in de toekomst het incident kunnen voorkomen. 

Reacties op het verslag

Schermafbeelding 2022-05-29 192100

CURA XL heeft verschillende onderdelen uit het Kwaliteitsverslag laten zien aan cliënten, medewerkers en aan de voorzitter van de RvC (Raad van Commissarissen).

De cliënten

Samen met de cliënten van de cliëntenraad Noord en cliënten van de woonlocaties Nw Blekerstraat en Nooitgedacht is gekeken naar de cliëntenversie van het Kwaliteitsverslag van 2020. Er is uitgelegd dat dit jaar niet is gekozen voor een filmpje maar dat de cliëntenversie onderdeel is van het grote verslag. Er is een korte uitleg gegeven over hoe dit vormgegeven wordt. Tijdens de gesprekken zijn de cliënten gevraagd wat zij van de oude vorm (het filmpje) vinden en wat zij van het idee van de nieuwe vorm vinden. Ook is gevraagd welke informatie zij misten in de versie van 2020 en wat zij graag in het verslag van 2021 willen terugzien. Daarnaast is een aantal cliënten gevraagd een reactie te geven op de onderwerpen die in de versie van 2020 naar voren komen.

Over het algemeen vinden de cliënten het filmpje van 2020 leuk maar vinden ze wel dat de informatie erg snel achter elkaar aan komt waardoor het soms moeilijk te begrijpen is. De cliënten denken dat een geschreven versie beter te begrijpen is omdat dit op eigen tempo gelezen kan worden. 

De cliënten vertellen dat ze nog wel meer activiteiten zouden willen op de locaties. Het is al meer dan dat het was maar van de cliënten mag het nog wel meer. Als voorbeelden worden dagjes weg en samen sporten genoemd. 
Over de manier van werken binnen CURA XL zeggen de cliënten dat ze deze niet bij naam kennen. De manier van werken heet de ‘wat werkt methode’. Cliënten vinden wel dat de begeleiding goed kijkt naar wat een cliënt nodig heeft en de zorg daarop aanpast. En dat is precies wat de ‘wat werkt methode’ is. 

De cliënten zeggen zich veilig te voelen op de locatie waar ze wonen. Wel vinden ze het jammer als er onrust is op de locatie tussen de cliënten die er wonen. Dan is het namelijk minder gezellig. 

Over de locatie zijn de meeste cliënten tevreden al vinden ze wel dat het lang duurt voordat er iets wordt gerepareerd. 

 

De medewerkers

Een gedeelte van het Kwaliteitsverslag is met de medewerkers van team Torenlaan besproken tijdens een teamvergadering. Omdat het Kwaliteitsverslag erg groot is, is er voor gekozen om een aantal onderwerpen uit de terugblik en uit de vooruitblik te bespreken.

De medewerkers zeggen dat ze de gedragswetenschapper eerder te weinig zagen. Dit hebben ze met hem besproken en nu komt de gedragswetenschapper vaker langs om bijvoorbeeld samen koffie te drinken met de begeleiders. 

De medewerkers zeggen dat ze blij zijn dat er nu een teamleider op de locatie werkt. Met de teamleider kunnen ze veel bespreken en dingen sneller regelen. 

De medewerkers vinden de ‘wat werkt methode’ een fijne manier van werken. Door hiermee te werken kunnen ze samen met de cliënten goed kijken wat nodig is en wat de cliënt het beste helpt. 

Tijdens teamvergaderingen praten de medewerkers veel met elkaar over hoe ze de cliënten nog beter kunnen helpen en welke begeleiding het beste bij een cliënt past. De medewerkers vinden dit fijn en willen hier graag mee doorgaan. 

Cliënten kunnen sinds 2021 hun eigen dossier bekijken. Dit kan via een programma wat Caren heet. De cliënten kunnen ook zelf bepalen of ouders, vrienden of andere mensen mee kunnen kijken in het dossier. De begeleiding is blij dat dit nu kan en de cliënten hebben bij de begeleiding aangegeven het erg fijn te vinden dat ze kunnen meekijken.

De medewerkers kennen de missie en visie van CURA XL en weten ook hoe ze die kunnen gebruiken in het werk wat ze doen. 

De medewerkers hopen dat er snel weer nieuwe vaste begeleiders aangenomen kunnen worden. Op dit moment zijn er veel meer banen in Nederland dan dat er mensen zijn die het werk kunnen doen. Hierdoor is het soms lastig om nieuwe mensen te vinden. CURA XL is hier druk mee bezig en blijft ook doorzoeken naar nieuwe begeleiders.  

 

De voorzitter van de RvC (Raad van Commissarissen)

Met de voorzitter van de RvC is het gehele verslag doorgenomen. De voorzitter van de RvC heet Cees Wierda.
Cees gaf aan dat hij tevreden is over het verslag en het goed vindt dat er een cliëntenversie bij ieder onderdeel is geschreven. 

Wat vindt de cliënt

CURA XL heeft samen met het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap) een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan onder alle cliënten die zorg krijgen van CURA XL. Dit hebben we gedaan vanaf november 2020 tot en met 20 januari 2021.

Binnen het wonen van CURA XL hebben 32 van de 91 cliënten de vragenlijst beantwoord. 
Binnen de ambulante zorg van CURA XL hebben 78 van de 367 cliënten de vragenlijst beantwoord. 

Wonen

Gemiddeld geven de cliënten de woonlocatie het cijfer 6,4

Dit zijn de sterke punten de die cliënten binnen het wonen hebben benoemd:

 1. Begeleiders en ondersteuning;
 2. Eigen woonplek/vrijheid.


Dit zijn de aandachtspunten die de cliënten binnen het wonen hebben benoemd:

 1. Woning (gebouw, reparaties, hygiëne en gemeenschappelijke ruimte);
 2. Eten;
 3. Welbevinden (eenzaam voelen, prettig voelen bij medebewoners, gelukkig zijn);
 4. Begeleiders (tijd, wachten, vertrouwen, persoonlijk begeleider, inspraak, uiten onvrede);
 5. Daginvulling, vervelen in avonden en weekenden en nieuwe dingen leren;
 6. Ondersteuning (krijgen van benodigde hulp, gesprekken begeleidingsplan);
 7. Sociale contacten met familie/vrienden/kennissen.


   

Ambulant

Gemiddeld geven de cliënten de ambulante begeleiding het cijfer 8,9.

Dit zijn de sterke punten de die cliënten binnen ambulant hebben benoemd:

 1. Informatie bij veranderingen
 2. Ondersteuning
 3. Houding begeleiders (bereikbaarheid, luisteren, tijd, vertrouwen, niet teveel bepalen, klik, bereikbaarheid)
 4. Gesprek ondersteuningsplan


Dit zijn de aandachtspunten die de cliënten binnen ambulant hebben benoemd:

 1. Woning
 2. Daginvulling en vervelen
 3. Sociale contacten
 4. Ontwikkeling (nieuwe dingen leren)
 5. Gelukkig zijn
 6. Materiële zaken


   

Wat gaan we er mee doen?

CURA XL neemt de antwoorden die de cliënten hebben gegeven in het cliënttevredenheidsonderzoek erg serieus. We gaan alle antwoorden goed bekijken en samen met medewerkers en cliënten een plan maken om de aandachtspunten te verbeteren. Zo hopen we dat we er voor kunnen zorgen dat cliënten ook tevreden worden over de punten die nu als aandachtspunten zijn benoemd. 

Vooruitblik

EC pagina afbeelding

CURA XL heeft een aantal doelen opgesteld voor 2022.

Missie en Visie
CURA XL wil graag dat in 2022 alle medewerkers de missie en visie kennen en deze ook kunnen gebruiken in werk. 

Methodiek beschrijving
CURA XL wil dat de ‘wat werkt’ methode wordt opgeschreven en dat er informatie over deze methode op de leeromgeving van CURA XL wordt gezet zodat medewerkers deze informatie makkelijk en snel kunnen opzoeken. 

Onboardingsproces
In 2022 wil CURA XL gaan werken met een inwerktraject die past binnen de organisatie. Dit inwerktraject hebben we zelf bedacht en opgeschreven.    

Intervisie
De intervisiebijeenkomsten willen we in 2022 anders gaan doen. We willen dat medewerkers van verschillende teams in zo’n bijeenkomst met elkaar kunnen praten over verschillende onderwerpen en elkaar hierbij tips kunnen geven.  

Casuïstiek
CURA XL wil 2022 starten met het organiseren van workshops voor medewerkers over verschillende onderwerpen.

Interne audtits
CURA XL wil in 2022 starten met een grote interne auditrond onder alle woonlocaties van de organisatie. Bij een interne audit komen verschillende mensen die binnen CURA XL werken op een locatie meekijken. We kijken dan samen met de medewerkers naar wat al goed gaat en wat nog beter kan. 

Digitale leeromgeving
In 2022 wil CURA XL de digitale leeromgeving (die bij ons de E-cademy heet), nog mooier maken. Ook willen we er nog meer cursussen en informatie op zetten. 

Cliëntenraden
In 2022 wil CURA XL er voor zorgen dat alle cliëntenraden weer voldoende leden hebben die actief meedenken en advies geven over dingen die met de zorg en met CURA XL te maken hebben.

Wat vindt de medewerker

CURA XL heeft in 2020 een MTO (medewerkers tevredenheidonderzoek) uitgevoerd onder de medewerkers.

Uit dit onderzoek zijn mooie dingen nar voren gekomen en dingen waar we nog aan moeten werken binnen CURA XL.

De mooie dingen zijn dat de medewerkers zeggen dat ze zich veilig voelen binnen CURA XL. Ze zijn blij met de sfeer binnen het team waar ze werken en gaan graag naar hun werk. Ze vinden het werk leuk om te doen. 

De medewerkers zeggen dat ze wel vinden dat er binnen CURA XL beter samengewerkt kan worden. Ze zeggen dat met sommige goede ideeën uit de teams niets gedaan wordt. Dit vinden ze jammer. Wat ze ook jammer vinden is dat je binnen CURA XL moeilijk andere functies kan krijgen wanneer je er een tijdje werkt. Te weinig doorgroeimogelijkheden heet dat. En soms hebben ze het gevoel dat er te weinig tijd is om al het werk op een dag af te krijgen. 

CURA XL is trots op de dingen waar de medewerkers blij mee zijn. De dingen waar medewerkers niet blij mee zijn, wil CURA XL in 2022 aanpakken. Samen met de medewerkers willen we kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat de medewerkers ook over die dingen tevreden worden. 

Met dank aan

Schermafbeelding 2021-04-21 194933

CURA XL is trots op alle ontwikkelingen die we afgelopen jaar hebben mogen doormaken. We realiseren ons dat we niet perfect zijn, dat we geen perfecte organisatie zijn. Dat is ook niet wat we nastreven. We willen een organisatie zijn die zich continu blijft ontwikkelen, blijft leren van gemaakte fouten en succesmomenten met elkaar viert. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en zullen volgend jaar met trots de behaalde resultaten presenteren in een nieuw Kwaliteitsverslag.

We zijn blij met alle hulp en medewerking die verleend is bij het schrijven van dit Kwaliteitsverslag.
Een aantal mensen willen we graag even extra in het zonnetje zetten voor hun bijdragen.

Schrijven Kwaliteitsverslag:

 • Lenny van Dijken, kwaliteitsfunctionaris



Nalopen van de geschreven stukken:

 • Carmen Veltman, gedragswetenschapper
 • Rick Hagenus, gedragswetenschapper
 • Martijn Fluiter, directeur  



Het ontwerpen en vormgeven van de lay-out:

 • Martijn Fluiter, directeur CURA XL



Aanleveren informatie:

 • Cliëntenraad Noord (ambulant)
 • Cliënten van de woonlocaties Nooitgedacht, en Nw Blekerstraat
 • Frans van Sambeek, controller finance
 • Jeannet Grootoonk, HR adviseur
 • Carmen Veltman, gedragswetenschapper
 • Jasmijn Lion-Postma, gedragsdeskundige
 • Lilianne Land, stagiaire binnen het Expertisecentrum
 • Mart Blaauw, ambulant hulpverlener en coach cliëntenraad Noord
 • Gina Spreen, teamleider
 • Pascal Eras, systeembeheerder ICT
 • Lammie Schuiling, klachtenfunctionaris
 • Floris van Hee, trainer
 • Martijn Fluiter, directeur



Reflecties:

 • CR Noord (ambulant)
 • Cliënten van de woonlocaties Nw Blekerstraat en Nooitgedacht 
 • Team Torenlaan Assen
 • Cees Wierda, RvC



Zonder jullie hulp hadden we dit niet kunnen doen!

Group 6 CopyCreated with Sketch.

More Information?

Fill out your details and we will get back to you as soon as possible.